گلاوباکس

گلاوباکس GB2

از دستگاه گلاوباکس در آزمایشگاه ها به برای آزمایش های خطرناکی که ممکن است به کاربر آسیب بزند استفاده می

گلاوباکس vBOX 2-HIM

از دستگاه گلاوباکس در آزمایشگاه ها به برای آزمایش های خطرناکی که ممکن است به کاربر آسیب بزند استفاده می

گلاوباکس vBOX 2-HSM

از دستگاه گلاوباکس در آزمایشگاه ها به برای آزمایش های خطرناکی که ممکن است به کاربر آسیب بزند استفاده می

گلاوباکس vBOX 3-HIM

از دستگاه گلاوباکس در آزمایشگاه ها به برای آزمایش های خطرناکی که ممکن است به کاربر آسیب بزند استفاده می

گلاوباکس vBOX 3-HSM

از دستگاه گلاوباکس در آزمایشگاه ها به برای آزمایش های خطرناکی که ممکن است به کاربر آسیب بزند استفاده می

گلاوباکس vBOX4 – I

از دستگاه گلاوباکس در آزمایشگاه ها به برای آزمایش های خطرناکی که ممکن است به کاربر آسیب بزند استفاده می