هود

هود پاتولوژی تخصصی- پاتورادفول 180

یکی از دستگاه‌های خیلی مهم در آزمایشگاه‌های شیمیایی و صنعتی و پزشکی که معمولا با آزمایش مواد خطرناک سروکار دارند

هود پاتولوژی ساده- پاتوراد 130

یکی از دستگاه‌های خیلی مهم در آزمایشگاه‌های شیمیایی و صنعتی و پزشکی که معمولا با آزمایش مواد خطرناک سروکار دارند

هود پاتولوژی ساده- پاتوراد 150

یکی از دستگاه‌های خیلی مهم در آزمایشگاه‌های شیمیایی و صنعتی و پزشکی که معمولا با آزمایش مواد خطرناک سروکار دارند

هود پاتولوژی ساده- پاتوراد 180

یکی از دستگاه‌های خیلی مهم در آزمایشگاه‌های شیمیایی و صنعتی و پزشکی که معمولا با آزمایش مواد خطرناک سروکار دارند

هود شیمیایی R-CHH 120

یکی از دستگاه‌های خیلی مهم در آزمایشگاه‌های شیمیایی و صنعتی و پزشکی که معمولا با آزمایش مواد خطرناک سروکار دارند

هود شیمیایی R-CHH100

یکی از دستگاه‌های خیلی مهم در آزمایشگاه‌های شیمیایی و صنعتی و پزشکی که معمولا با آزمایش مواد خطرناک سروکار دارند

هود شیمیایی R-CHH150

یکی از دستگاه‌های خیلی مهم در آزمایشگاه‌های شیمیایی و صنعتی و پزشکی که معمولا با آزمایش مواد خطرناک سروکار دارند

هود لامینار فلو 100 کلاسII تیپ A2

یکی از دستگاه‌های خیلی مهم در آزمایشگاه‌های شیمیایی و صنعتی و پزشکی که معمولا با آزمایش مواد خطرناک سروکار دارند

هود لامینار فلو 130 کلاس II تیپ A2

یکی از دستگاه‌های خیلی مهم در آزمایشگاه‌های شیمیایی و صنعتی و پزشکی که معمولا با آزمایش مواد خطرناک سروکار دارند

هود لامینار فلو 130 کلاس II تیپ B2

یکی از دستگاه‌های خیلی مهم در آزمایشگاه‌های شیمیایی و صنعتی و پزشکی که معمولا با آزمایش مواد خطرناک سروکار دارند