روتاتور

روتاتور (شیکر ارلن بالن) با سیستم کنترل دیجیتال

روتاتور دستگاهی است دارای صفحه‌ای صاف، مربع و مستطیل شکل، که به وسیله الکتروموتور و سیستم خاص در جهات مختلف

روتاتور V.D.R.L با سیستم کنترل دیجیتال

روتاتور دستگاهی است دارای صفحه‌ای صاف، مربع و مستطیل شکل، که به وسیله الکتروموتور و سیستم خاص در جهات مختلف

روتاتور الاکلنگی با سیستم کنترل دیجیتال

روتاتور دستگاهی است دارای صفحه‌ای صاف، مربع و مستطیل شکل، که به وسیله الکتروموتور و سیستم خاص در جهات مختلف

روتاتور خطی با سیستم کنترل دیجیتال

روتاتور دستگاهی است دارای صفحه‌ای صاف، مربع و مستطیل شکل، که به وسیله الکتروموتور و سیستم خاص در جهات مختلف