آنالیز سطح

اندازه گیری زاویه تماس (استاتیک و دینامیک)، انرژی و کشش سطحی-مدل CAG-20

دستگاهی اتوماتیک برای اندازه‌گیری زوایای تماس استاتیک و دینامیک، اندازه‌گیری کشش سطحی و همچنین انرژی آزاد سطح است.

پروفیلومتر لیزری سطح

کاربرد این دستگاه در بررسی توپوگرافی، مورفولوژی سطحی و زبری سنجی و ضخامت سنجی لایه‌های میکرونی، مشاهده خوردگی و خراش

دستگاه اندازه‌گیری زاویه تماس

کاربرد این دستگاه اندازه‌گیری شکل و زاویه تماس قطرات مایع بر روی سطوح در حالت استاتیک و دینامیک، اندازه‌گیری انرژی

دستگاه اندازه‌گیری زاویه تماس (استاتیک و دینامیک) و کشش سطحی – مدل CAG-10

دستگاهی نیمه‌اتوماتیک برای اندازه‌گیری زوایای تماس استاتیک و دینامیک و همچنین اندازه‌گیری کشش سطحی است.

رویه‌نگار اپتیکی به روش تداخل نور سفید

کاربرد دستگاه شامل: اندازه گیری توپوگرافی سطحی با دقت در مرتبه نانومتر مورفولوژی سطح ضخامت سنج لایه های نانومتری و